Духовна практика с Виолетовия Огън

АЗ СЪМ Виолетовия Огън, АЗ СЪМ Чистотата, която Господ желае!
АЗ СЪМ Виолетовия Огън, АЗ СЪМ Чистотата, която Господ желае!
АЗ СЪМ Виолетовия Огън, АЗ СЪМ Чистотата, която Господ желае!
АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ

България* е Виолетовия Огън, България е Чистотата, която Господ желае!
България е Виолетовия Огън, България е Чистотата, която Господ желае!
България е Виолетовия Огън, България е Чистотата, която Господ желае!
АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ

Земята е Виолетовия Огън, Земята е Чистотата, която Господ желае!
Земята е Виолетовия Огън, Земята е Чистотата, която Господ желае!
Земята е Виолетовия Огън, Земята е Чистотата, която Господ желае!
АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ

 

Пояснение от Присъствие на Единния

Духовната практика с Виолетовия Огън служи за по-бързо преобразуване на отрицателната карма.
Силата на тази Духовна практика, както и на другите Духовни практики, зависи:
1) от силата на Вярата в Господа на човека, който я извършва,
2) от неговата устременост, съсредоточеност и от нивото на неговата собствена кармична чистота,
3) а също и от това дали извършва тази Духовна практика сам или е призовал предварително Мен – Присъствие на Единния, Господ Алфа, своето Висше АЗ СЪМ Присъствие и Ангелите и Архангелите от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината, ако желаят, да се присъединят към това негово служение, за да се приумножи неговият доброплодотворен резултат, и да им възблагодари от все сърце и душа, и да им отправи Божествената си Любов.

Когато се изрича всеки един от 3-те абзаца на тази Духовна практика, е нужно човек да се съсредоточи и единственото, което да прави, е да си представя известно време как Виолетовия огън облива, изчиства и насища със своята енергия 1) него самия; 2) след това държавата, на чиято земя живее в момента. А ако неговата Родина е различна държава, се изрича и за нея още 3 пъти; 3) и накрая планетата Земя.
После е нужно човек да задържи тази мисъл колкото може и желае, но все така в пълна концентрация на всеки един от абзаците и едва след това да премине към следващия и там да повтори същото, а след това и да го потрети.
А накрая да Ми възблагодари за това, че допускам тази Велика Милост за кармично изчистване чрез извършване на това служение с Виолетовия Огън да действа все още за тези Светли Души, които спадат към Живия Живот на тази планета и са в Светлинната мрежа. И да Ми отправи Божествена Любов.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

__________________________
*Тези, които живеят в друга държава, произнасят нейното име, вместо България. Ако държавата, в която живее човек е различна от неговата родина, този абзац се повтаря и втория път се произнася името на Родината.

Въпрос и отговор 121

Преумножава и приумножава

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 09 ноември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 ноември 2018 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, във връзка със съдържанието на Въпрос и отговор 117 – каква е разликата между преумножава и приумножава?

Бележка от Росица Авела: На сайт ЕДИНЕНИЕ, най-отдолу на страницата на част „Работа в Духовността“, в статията „Обяснение на някои думи и изрази“, е дадено следното упътване:
„Преумножава се в материалния свят.
Приумножава се в Божествения свят.“
Въпреки, че на сайта вече е даден отговор на този въпрос, попитах Присъствие на Единния дали към настоящия момент е дошло времето и има какво още да се дообясни и даде като допълнение към съществуващия вече отговор.

Отговорът на Присъствие на Единния: Да, би могло да бъде дообогатен отговорът.
Разликата между преумножава и приумножава е във вида на умножението.
1. Когато човек извършва работа в духовността като извършва например Духовната практика „Помощ за планетата Земя“ или Духовната практика „Покаяние, прошка и Благодарност в 7 стъпки за предотвратяване на ядрен катаклизъм“ (Виж в част „Работа в Духовността“ на сайта), той създава блага карма в определен размер. Този размер зависи от качеството*, с което човек извършва служението, от неговата Вяра и Устрем.
2. Когато човекът преди началото на служението призове Висшето си АЗ СЪМ Присъствие на помощ, за да бъде съсредоточен по време на своята работа в духовността и призове своето Висше АЗ СЪМ Присъствие да участва в това служение, се получава преумножение на благата карма, която се създава по време на служението.
3. Когато човекът преди да започне своята работа в духовността призове освен своето Висше АЗ СЪМ Присъствие и други Възнесени Същества на Светлината да участват в служението, тогава се получава приумножение на благата карма, т.е. умножение от висш порядък, много по-различно. Всеки път това приумножение също може да бъде различно, в зависимост от това кои и колко Възнесени Същества на Светлината са се отзовали на призоваването и са се включили да участват в тази работа в духовността.
Колкото по-добре се е подготвил човекът за качествено извършване на своята работа в духовността, като предварително се е извисил енергийно и вибрационно, извършвайки някаква подготвителна работа в духовността – това, което най-много му е на сърцето и му помага бързо съзнанието си да извиси, толкова повече и от по-висш порядък Възнесени Същества на Светлината получават достъп до него и могат да се включат да участват в неговото служение, когато той ги призове.
Всеки от вас може да е забелязвал как когато отправи призив преди началото на някоя своя работа в духовността, към неговото служение да се присъединят Възнесени Същества на Светлината и Висши Възнесени Същества на Светлината от най-различни степени и нива на Небесната Йерархия на Светлината, в началото на служението се чувства на едно ниво на извисеност, а след това в продължение на служението енергията се увеличава, той се възвисява все повече и служението му завършва на много по-високо ниво, отколкото го е започнал и със съвсем различен, много по-добър резултат. Това е така, тъй като според нивото на неговата извисеност по време на извършване на тази работа в духовността, към нея се включват все нови и от по-висш порядък Възнесени Същества на Светлината, което повишава все повече общото енергийно ниво на служението на човека.
Тези чисти и Светли Души, които извършват своите служения с Радост най-голяма, в Благодарност и с Божествена Любов най-чиста, и сърцата им пламтят в огъня на тази все повече разрастваща се Божествена Любов заради Божествената Любов на всички Възнесени Същества на Светлината, които участват от финия план в неговото служение, и я обменят помежду си и с него също, с едно свое служение могат да създадат чрез това Господно приумножение огромен размер блага карма. И тази блага карма може да е много повече, отколкото се създава по време на което и да е групово служение, в което участват хора, които евентуално биха могли да понижат енергийното ниво на останалите участници или са с различна степен на кармична обремененост. Ползата от такива групови служения и то единствено ако при извършването им са взети всички мерки за опазване на чистотата на участниците в тях ( виж „5 Правила-Напътствия за опазване на чистотата“ в част „Работа в Духовността), в повечето случаи е за да се даде помощ на участващите в тях хора. Така че всеки сам решава как да извършва работа в духовността и какви служения да прави.

–––––––-
*Високото качество в извършването на което и да е служение, се определя:
• от предварителният сънастрой и ниво на извисеност на съзнанието на човека при започване на служението,
• от изпълващото го чувство на Радост от факта, че може да бъде полезен с извършването на това служение и затова че го извършва заедно с толкова много Възнесени Същества на Светлината, колкото са се включили в неговото служение, (а те винаги са много!), след като ги е призовал, и се намира в едно общо енергийно поле с тях по време на служението, и
• от преизпълващата го Божествена Любов и Благодарност към Мен, Единния Отец, за помощта, която се дава, и към Възнесените Същества на Светлината, които участват заедно с него в служението му от финия план и допринасят с този свой труд да се получи много по-голямо приумножение на енергията по време на служението и да се създаде възможността след това помощта, която се дава, да е много по-голяма, от съвсем друга величина.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 120

„Време, времена и полувреме“  и  „завинаги и във всички времена“


След публикуването на Въпрос и отговор 117, във връзка с неговото съдържание, на сайта пристигнаха няколко писма със сходни въпроси, които са свързани помежду си.

Въпроси: Каква е разликата между „завинаги“ и „във всички времена“?
Каква е разликата между „Времена, време и полувреме“? Какво означават те и този израз като цяло?

Отговор, даден от Присъствие на Единния на 12.11.2018 г.:
„Завинаги“ е най-широкото понятие и значението му е – през всичкото време, до край. Но когато се отнася до човека, такова обширно време е извън неговите мерни единици. Затова в християнството правилно се използва израза:
„Сега и завинаги и вовеки веков“.
„Сега“ – е тук и сега, настоящето време, в което живее човечеството на тази планета.
„Завинаги“ – е вечното време, но тъй като изразът се отнася за нещо, свързано с това човечество, времето липсва как да бъде вечно и затова към израза се добавя и „вовеки веков“.
„Вовеки веков“ – „во век и веков“ – това е еквивалента на израза „време и времена“.
А „във всички времена“ включва цялата времева формула за дадена ера/епоха/коренна човешка раса, съществуване на дадена планета и т.н., но е по-малко от вечността на „завинаги“.

В библейското време изразът, който АЗ СЪМ Присъствие на Единния дадох като времева формула за 5-тата раса и пророците го приеха и записаха, бе:
„Време, времена и половин време (полувреме)“.
„Времето“ вече изтече – от библейската епоха то достигна до вашата 2000 година и приключи.
След това започнаха „времената“ с отварянето на всичките 13 енергийни Портала и цялото човечество на планетата Земя, във вашето „тук и сега“, живеете в тях. Те са забързани/ускорени и често сменящи се.
„Полувремето“ е времето, което започва да тече след като приключат ускорените времена – то е времето, което изтича само донякъде – до половината и се прекъсва от отварянето повсеместно по цялата планета на един различен енергиен портал, който е от съвсем друго естество и със съвсем друго предназначение. Той бележи началото на Великия Преход на цялата планета и човечество към по-високия енергиен и вибрационен свят на Новия Ред на 6-тата човешка раса.

Но във вашето настоящо „тук и сега“, библейската времева формула вече е различна и придоби вида:
„Времена, време и полувреме“.
Причината за промяната на тази времева формула е, че АЗ СЪМ ЕДИННИЯ Господ Бог Творец и Създател на Небесата Промених Моя Промисъл за този свят заради настъпилите нови обстоятелства. Тези обстоятелства бяха породени от вмешателството и съществуването във вашето „тук и сега“ на нови за вас мрежи на илюзията във вашия свят, които са извън Моя Изначален Промисъл и бяха създадени въпреки него.
Така че понастоящем липсва човек на тази планета, който да е наясно какво точно предстои и кога, който и каквото и да си мисли и каквото и да чете и тълкува от които и да са стари текстове, които именно поради тази вероятност бяха написани толкова мъгляво, завоалирано и кодирано, и каквото и да му се „подсказва“ от когото и да е.
„Времена, време и полувреме“ – и сами вече можете да се досетите какво означава тази нова времева формула, която е актуалната за вашето настоящо „тук и сега“ и се отнася и за вашето „занапред“. Означава, че след изтичането на ускорените времена, в които живеете тук и сега, предстои да последва едно време, което е новост и едва след неговото изтичане ще настъпи полувремето на Великия Преход.
Новост са и събитията, които ще се случат, както и продължителността на тези събития и на това време. Тази продължителност е в мълчание. Тя липсва как да бъде определена, тъй като е променлива величина и зависи от наличието или отсъствието на твърде много фактори, включително човешкия, който е напълно без предсказуемост в този момент във вашия свят и действията на хората понякога са твърде далеч от човешката логика и дори са без каквато и да е връзка с нея.
Това, което казах и ви поясних по тези въпроси, е достатъчно.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 119

Напътствия относно говора

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 05.01.2018 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, би ли ни дал напътствия относно говора? Понякога се случва човек да съгрешава в словото си без да иска, от незнание, или понеже илюзията му поставя капан, дори и да се стреми да внимава какво изрича. На какво е нужно да се обърне по-голямо внимание?

Отговор: В случай, че човек иска да подобри говора си, би трябвало да засили самоконтрола над думите, които изрича – да са истинни. Понеже колкото по-чист кармично става човек, толкова повече се засилва Творящата сила на неговото Слово.
И ако някой около вас изрече нещо погрешно, без много да се замисля над това какво изрича, когато би било по-добре да си мълчи, вие е нужно да сте будни и без да се подвеждате от изреченото и да го повтаряте, и потвърждавате. В противен случай човек със собственото си Слово подкрепя илюзията и я подсилва, и се натоварва кармично.
А ако се случи човек да съгреши по този начин и се усети, че е съгрешил в словото си, най-доброто е веднага, при първия удобен случай да се покае пред Мен и да Ме помоли да анулирам неговите погрешни слова и да залича на 100 % вредоносния им резултат. (виж Въпрос и отговор 115 -линк към Духовната Практика под линия)
Нужно е за в бъдеще много да внимавате какво изричате по какъвто и да е повод, тъй като само от 1 ваше слово може да се промени реалността на илюзорния свят, в който живеете и действителността ви да стане различна от предвиденото Мое Предначертание, включително и за вас!
Поради тази причина е добре да вземете спешни мерки, когато усетите, че ви е трудно да сте безгрешни в словото си и да пребивавате повече време в мълчание. А също и един път дневно да изричате Духовната Практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за анулиране на илюзорни слова и за заличаване на вредоносния им резултат“ (линк към тази ДП в края на 115 ВиО) като превантивна мярка, за да коригирате в движение погрешните си слова и Вредоносните програми, които евентуално сами създавате с тези слова, още преди да са се проявили, дори и да сте без яснота дали сте съгрешавали него ден в словото си или не.
Освен това, занапред на когото и да говорите нещо, ако решите да се изказвате по някоя тема, е абсолютно задължително след това да изречете:
„Ако такава е Господната Воля”, като най-кратко и за пред всекиго
или „Ако такава е Господната Свята Воля”,
а когато е възможно, най-доброто е да използвате двете формули:
„И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ”.
Всичко излишно в Словото трябва да прекратите да изричате, а също и да говорите в погрешния момент на погрешния човек или хора, т.е. засилете вниманието си и над това дали казвате точното нещо в точното време на точния човек!
Относно работата ви в Духовността, нужно е да се отработи мълчанието и по време на служение да се говори само това, което го изискват словата на служението и да се прекратят каквито и да са други приказки, а и мислите си също да прекратите, които ви отвеждат към нещо илюзорно.
А когато говорите с ближните си, го правете така, че Любов Божествена помежду ви да струи и да си я обменяте.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 118

Посланията-Картини

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 02.01.2018 г.

 

Въпрос, зададен от Росица Авела: Мили Татко Единни, даваш ли Допущение през 2018 година да получавам Послания-Картини?

Отговор: Приключи времето, отредено за тази Моя Милост и програма с получаването Послания-Картини, а също и с качването на едно Послание-Картина на сайт ЕДИНЕНИЕ всяка седмица. Сега всеки може да гледа качените на сайта Послания-Картини когато и колкото иска и които от тях желае. Те продължават да имат своето благотворно и защитно въздействие, когато човек подхожда към тях с Благодарност и с Божествена Любов към Мен.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 117

Ползата от усиления труд по време на новолуние и пълнолуние (в първите 3 дни)

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 11 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 ноември 2018 г.

Въпрос: При четенето на отговора на Единния Отец на Въпрос 116, отнасящ се до дълголетието на японците, ми направи впечатление следния абзац:
„Най-дълголетни са хората, които постоянно са се трудили и докато са го правили, са били хармонични, т.е. в състояние на Хармония, Мир и Радост при нарастваща луна (и в състояние на Радост, Мир и Хармония при намаляваща луна), и са приемали труда като част от самите тях и трудът им е носил радост и са го извършвали в позитивен сънастрой и по най-висококачествения начин!“
У мен възникна мисълта, че когато се стремим да живеем и се трудим в Бога, това движение на енергийния поток при нарастваща луна – Хармония, Мир и Радост и съответно при намаляваща луна – Радост , Мир и Хармония, се осъществява спонтанно и естествено. Истинно ли е това твърдение?
Благодаря за отговора, Мили Татко Единни!

Отговор: Да, твърдението е истинно и Ме зарадва, и поздравявам тази прекрасна Светла Душа, която зададе този въпрос.
Наистина, когато човек живее и се труди в Бога, движението на енергийния поток в него се осъществява спонтанно и естествено. В процеса на труда той навлиза последователно в състоянията на Хармония, Мир и Радост, когато луната е нарастваща и на Радост, Мир и Хармония, когато луната е намаляваща. Но ако човек пожелае, би могъл да усили тези вътрешни състояния на Радост, Мир и Хармония или Хармония, Мир и Радост, като използва силата на енергийните потоци по време на новолуние или на пълнолуние.
В първите 3 дни на нарастваща луна в процеса на труда, когато човек е в по-силно изразено състояние на Хармония, Мир и Радост, се засилва творческата енергия у него и той може да достигне до някои ключови прозрения в своя живот, да изобрети нещо полезно, да сътвори произведение на изкуството, което е Божествен образец и т.н…
В първите 3 дни на намаляваща луна, в процеса на труда, когато човек е в по-силно изразено състояние на Радост, Мир и Хармония, се засилва енергията, която подпомага и засилва очистителните процеси в него и той може да достигне до много полезни нови идеи, свързани с разрешаването на негови проблеми в живота или на проблеми на най-ближните му хора, от всякакво естество, и т.н…
Така че много си струва човек да се труди доста по-засилено във всеки от тези 6 дни месечно и да Ми поблагодари от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, още като се събуди, за добрата възможност:
• за растеж и развитие докато се труди през всички дни на растяща луна и за ускореното и преумножено натрупване на блага карма в по-големи размери по време на усилен труд през първите 3 дни на растящата луна, което дава възможност за по-бързото отработване на Божествени качества и добродетели, или
• по време на намаляваща луна за намаляване, очистване и освобождаване на всички нива на четирите низши тела по време на труд от всичко, което пречи, спъва, забавя и дори в някои случаи прекратява еволюционното развитие на човека, било то:
1) отрицателна карма,
2) самата илюзорна част на човека, или
3) вредоносни програми, кодировки и блокажи, внесени в човека от силите на илюзията по време на всичките му въплъщения и подсилвани до този момент.
Любя ви, мили деца на вашия Небесен Отец, които сте с Живи и Светли Души! На всеки от вас се дава помощ всеки ден и ви се пращат ангелите и други Същества на Светлината от Висшите октави на Светлина да ви пазят, напътстват и ръководят, когато сте поискали помощ Свише и защита да ви се дава през целия ден, и дори през цялото денонощие, още като се събудите от сън.
Благославям с Моя Благослов всички вас, които:
• желаете да се трудите и го правите с Радост и Благодарност към Мен – Единния Отец
• и които се стремите да опазвате своята Чистота,
• и които Божествената си енергия съхранявате, преумножавате и приумножавате, и я изразходвате мъдро за доброплодотворни в Светлинната мрежа дела.
Благославям всеки от вас да е успешен във всичко това.
И благославям всеки от вас да прави само тези избори, които са най-добри за него и за неговите ближни, тук и сега и завинаги, и във всички времена, време и полувреме.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Създаване на блог на сайт ЕДИНЕНИЕ

Този блог, както и сайт Единение, бе създаден по прякото указание на Присъствие на Единния, който даде следните препоръки:

Най-доброто е да се създаде резервен на сайта вариант, на който да се дава оповестяване в случай на екстремни ситуации, например блог, който да бъде официално обявен на сайта, за да се ползва в спешни случаи, когато сайта блокира или ако се случи нещо извънредно.

И е добре, който влиза на сайта, винаги да поглежда първо блога – дали там има нещо ново оповестено.

Освен това, като още една предпазна мярка – който желае, би могъл на следния и-мейл: rositsa-avela555@abv.bg да даде име, и-мейл, тел за пряка връзка с него и/или каквато информация още желае за себе си, за да бъде известен за дадена Свише важна информация, ако се случва нещо извънредно и когато тази информация липсва възможност да бъде публикувана на сайт ЕДИНЕНИЕ и на неговия блог, например ако интернет блокира или каквото и да е друго.